नेपालका नागरिकले पनि सैनिक तालिम गर्नु पर्ने, विधेयक दर्ता

फिल्को मिसन

जेठ २३ गते,काठमाण्डौं
संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा अब नेपालीका नागरिकले पनि सैनिक तालिम गर्नु पर्ने विधेयक दर्ता भएको छ ।

शुक्रबार अपराह्न २ बजेर २० मिनेटमा संविधान संशोधन विधेयक सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माले बताइन् ।
सांसद सुवालले नेपालका नागरिक सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा आफ्नो संशोधन राखेका छन् ।
सरकारले नक्सा अनुसार संविधानको अनूसूची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भईसकेको छ ।

;+3Lo ;+;bcGtu{t k|ltlglw;efsf] d+unaf/ [email protected])&%.(.!&_ a;]sf] a}7sdf sd{rf/L ;dfof]hg cWofb]z, @)&% nfO{ c:jLsf/ ul/of]; eGg] ;”rgf k|:t’t ub}{ ;f+;b k|]d ;’jfn . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६,२७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दे नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि गैरसरकारी संशोधन विधेयकको संख्या ४ पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस